Organisatie

MR en OR

Op onze school hebben we een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR).

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden en wordt gekozen volgens een verkiezingsprocedure, die is vastgesteld in de statuten van de MR. De MR-leden worden gekozen door de ouders en hebben stemrecht.

Samenstelling van de MR:

oudergeleding teamgeleding

Morwenna van Drooge (vz.)
Jan Wiebe Land
Marieke de Lange

Nicole Jaspers
Berrit Oenema
vacature

De notulen van de MR-vergaderingen liggen voor belangstellenden op school ter inzage. 

GMR 
Ons scholennetwerk heeft ook een medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin namens elke school een vertegenwoordiger zit.
Voor onze school is dat Nicole Jaspers. 
De GMR heeft haar eigen website, waarop heel veel informatie te vinden is betreffende medezeggenschapszaken. 

Ouderraad
De ouderraad organiseert o.a. het ophalen van het oud papier eenmaal per maand. Met de opbrengst daarvan kunnen veel extra activiteiten voor de kinderen worden bekostigd.
Contactpersoon voor de ouderraad is Etienne Smeenk.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina