Missie en visie

De Albertine Agnesschool is een school gelegen in het bosrijke gebied van het dorp Oranjewoud, waar je samen jezelf kunt zijn. Het toverwoord wat we willen uitdragen op de Albertine Agnesschool is SAMEN.

We doen bijna alles samen: leren, spelen, fouten maken, kennis delen, praten, werken, voor elkaar zorgen, onderzoeken, denken, groeien, feedback geven en vooral samen plezier hebben.
We geven onze leerlingen hierdoor mee dat je elkaar nodig hebt en dat je er niet alleen voorstaat.

Het team van de Albertine Agnesschool werkt vanuit betrokkenheid en expertise binnen een professionele leergemeenschap met elkaar en met (interne/externe) partners samen aan goed onderwijs voor alle kinderen.

Wij zorgen er samen voor dat alle kinderen vanuit een stevige kennisbasis de aangeleerde vaardigheden kunnen toepassen die nodig zijn om een zelfstandige wereldburger te zijn. Daarbij is het van belang om het lerend vermogen van eenieder te ontwikkelen.

Wij zetten hier de basisprincipes van BLP (Building Learning Power) voor in. Centraal staat het creëren van een zichtbare leercultuur, waarin we kinderen leren om met een growth mindset te kijken naar hun leerproces. We leren gewoonten en een houding aan om leerproblemen op te lossen (leerkuil), talenten te gebruiken en met zelfvertrouwen en plezier het lerend vermogen te vergroten. Hierbij is het van belang dat we verwachtingsvol zijn en met respect met elkaar en ieders leerproces omgaan.

Onze visie op leren wordt ondersteund vanuit de wetenschap. Wij bieden een stevig onderwijsprogramma en zijn verwachtingsvol naar elkaar en de kinderen toe. We spreken vertrouwen uit in elkaar. Uit onderzoek van Vu et al. (2022) blijkt dat leerprestaties leiden tot motivatie. Door dit gegeven, leggen wij de focus vooral op het eigen maken van kennis. Hieraan worden vaardigheden gekoppeld. Kinderen gebruiken kennis om vaardigheden in te zetten, zodat ze grip krijgen op het leren en het leven. Deze kennis richt zich niet alleen op de kernvakken rekenen en taal, maar ook op het gebied van persoonsvorming en burgerschap.

We stellen onszelf continu de volgende vier vragen:

  • Wat willen we dat leerlingen leren en hoe zien we dit terug in de klas?
  • Hoe weten we wanneer leerlingen het geleerd hebben?
  • Hoe reageren we als leerlingen het niet geleerd hebben?
  • Hoe reageren we als leerlingen het wel geleerd hebben?                                                             

Building Learning Power
Naast verwachtingsvol zijn naar elkaar, heeft ook het werken aan metacognitieve strategieën een hoge effectgrootte. Dit geven wij vorm door te werken met het programma Building Learning Power (of Bloeien -Leren -Proberen), ontwikkeld door Prof. Guy Claxton.

Het doel van BLP is om het lerend vermogen bewust te ontwikkelen, zowel op school als daarbuiten. Centraal staat het creëren van een zichtbare leercultuur in een doorgaande lijn vanaf groep 1 t/m 8. Een veilige cultuur waarin we kinderen willen leren om met een growth mindset te kijken naar hun groeiproces en inzicht te geven in dat proces. Waar falen wordt gezien als een vanzelfsprekend onderdeel van het leerproces.

Waar we systematisch gewoonten en houdingen aanleren om leerproblemen op te lossen, talenten leren gebruiken en met zelfvertrouwen en plezier het lerend vermogen vergroten. Leren geloven dat je kwaliteiten ontwikkeld kunnen worden, leidt tot een passie voor leren en is rechtstreeks van invloed op hoe je omgaat met uitdagingen, hindernissen, het leveren van inspanningen, kritiek en succes van jezelf en anderen.

 

Gerelateerde documenten: