MR en OR

Op onze school hebben we een medezeggenschapsraad (MR) en een ouderraad (OR).

De medezeggenschapsraad bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden en wordt gekozen volgens een verkiezingsprocedure, die is vastgesteld in de statuten van de MR. De MR-leden worden gekozen door de ouders en hebben stemrecht.

Samenstelling van de MR:

oudergeleding teamgeleding

Jan Wiebe Land (vz.)
Etienne Smeenk
Robert Smeenk

Nicole Jaspers
Berrit Oenema
Marije Zandberg

De notulen van de MR-vergaderingen liggen voor belangstellenden op school ter inzage. 
De MR heeft haar eigen mailadres: mr.albertineagnes@gmail.com

GMR 
Ons scholennetwerk heeft ook een medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin namens elke school een vertegenwoordiger zit.
Voor onze school is dat Jan Wiebe Land. 
De GMR heeft haar eigen website, waarop heel veel informatie te vinden is betreffende medezeggenschapszaken. 

Ouderraad
De ouderraad organiseert allerlei activiteiten voor de leerlingen. Ook biedt ze hulp bij sportdagen, het organiseren van het pleinfeest en de laatste schooldag.

De ouderraad bestaaat uit Bernadet Jaspers, Jeldau Frolich, Marleen Aandewiel, Nynke Douma – Van der Velde, Rianne Kuipers en Irene Klompmaker.