Organisatie

Schoolraad

De schoolraad bestaat op onze school uit de ouderraad (OR) en de medezeggenschapsraad (MR). 

De ouderraad bestaat uit drie ouders, de medezeggenschapsraad uit twee ouders en twee personeelsleden.

Voorzitter MR: Morwenna van Drooge

Contactpersoon OR: Etienne Smeenk

De medezeggenschapsraad wordt gekozen volgens een verkiezingsprocedure, die is vastgesteld in de statuten van de MR. De MR-leden worden, anders dan de OR-leden, gekozen door de ouders en hebben stemrecht.
In het reglement/statuut zijn de rechten en plichten omschreven van de leden en in het activiteitenplan zijn onder andere de doelen en deskundigheid van de schoolraad beschreven. Deze documenten liggen voor belangstellenden op school ter inzage. Zo ook de notulen van alle vergaderingen. 

GMR 
Ons scholennetwerk heeft ook een medezeggenschapsraad, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), waarin namens elke school een vertegenwoordiger zit.
Voor onze school is dat Nicole Jaspers. 
De GMR heeft haar eigen website, waarop heel veel informatie te vinden is betreffende medezeggenschapszaken. 

Oud papier ophalen
De schoolraad organiseert ook het ophalen van het oud papier eenmaal per maand. Met de opbrengst daarvan kunnen veel extra activiteiten voor de kinderen worden bekostigd.

Gerelateerde pagina's:
Deel deze pagina